Een acceptabel gebruiksbeleid voor leerlingen, leraren en ondersteunend personeel

Algemene principes

Gebruik van het openbare Internet door leerlingen, leraren en andere personeelsleden van de instelling is toegestaan en wordt aangemoedigd voor zover dergelijk gebruik educatieve doeleinden dient en de educatieve en beleidsmatige doelstellingen van de instelling ondersteunt.

Het Internet dient te worden gebruikt op een manier die in overeenstemming is met de gedragsregels van de instelling en als onderdeel van de normale uitvoering van het onderwijs door leerlingen, van het onderricht door leraren en van de werkzaamheden volgens taakomschrijving door andere personeelsleden.

Gebruiksvoorwaarden

De volgende gedragingen worden als onacceptabel beschouwd en kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder schriftelijke waarschuwingen, intrekking van toegangsrechten en, in extreme gevallen, verwijdering van de instelling. De instelling behoudt zich tevens het recht voor onwettige activiteiten aan de daartoe bevoegde instanties te melden. Deze regels gelden ook voor de studenten in het internaat.